Užijte si spolu s námi Den dětí v našem e-shopu plném zdravých a chutných dobrot pro celou rodinu! 👪🎉

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

platné pro objednávky doručované prostřednictvím online nákupního portálu www.nutiva.cz ode dne 13. 6. 2023.

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost PUBLIX, s. r. o., se sídlem v ul. Moyzesova, č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868, zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 31004/V (v textu dál též jako „prodávající“, „provozovatel“ nebo „dodavatel“) provozuje prostřednictvím třetí osoby nákupní web portál (v textu dál též jako „web shop“ nebo „nákupní portál“) na stránce www.nutiva.cz, prostřednictvím kterého má fyzická nebo právnická osoba (v textu dál též jako „zájemce“, „kupující“ nebo „dotčená osoba“) možnost prohlížet si provozovatelem na tomto nákupním portálu nabízené zboží, které si současně za podmínek určených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (v textu dál též jako „VOP“) a za předpokladu akceptace objednávky / návrhu kupní smouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit jím vybrané zboží.
 2. Adresa elektronické pošty prodávajícího je „tvoje@nutiva.cz“. Telefonní číslo prodávajícího je +420773471140. Pracovní hodiny, během kterých je call centrum, jakož i reklamační středisko prodávajícího k dispozici, jsou pracovní dny od pondělí do pátku v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. mimo dny pracovního klidu a svátky. Prodávající si vyhrazuje zvláštní právo na změnu těchto údajů kdykoli v průběhu trvání závazkového vztahu s kupujícím, přičemž změna toho kterého údaje bude uveřejněná na www.nutiva.cz se dnem jeho platnosti. Reklamace prosíme posílat na adresu reklamace@nutiva.cz. 

 

Čl. II

Předmět úpravy

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi obchodní společností PUBLIX, s. r. o., jako prodávajícím či dodavatelem a kupujícím, který v souladu s postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na nákupním portálu www.nutiva.cz
 2. Právní vztahy vniklé mezi obchodní společností PUBLIX, s. r. o., jako prodávajícím či dodavatelem a kupujícím při koupi a dodávce zboží, jakož i reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastnících toho kterého závazkového vztahu přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména, nikoli však výlučně:
 • zákonem č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů,
 • zákonem č. 250/2007 S.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,
 • zákonem č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku,
 • zákonem č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku,
 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod www.nutiva.cz (v textu dále také „reklamační řád“) podle čl. IX VOP.

 

Čl. III

Definice pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné smluvní ujednání dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující okamžikem odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v čase odeslání své objednávky a je jimi vázaný od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se před uskutečněním své objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
 2. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 3. Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo vícero prostředky dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresného dopisu nebo nabídkového katalogu.
 4. Smlouvou, předmětem které je prodej zboží, se rozumí jakákoli smlouva,
 1. a) na základě které spotřebitel nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo, nebo
 2. b) na základě které je předmětem prodej zboží i poskytnutí služby.
 1. Dodavatel je 
 1. osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti,
 2. podnikatel, který spotřebitelovi nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby,
 3. podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.
 1. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 2. Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či zaměstnání.
 3. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřená okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy, a zejména, nikoli však výlučně právními normami uvedenými v čl. II bod 2 těchto VOP.
 4. Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem podle zákona č. 250/2007 S.z. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání, a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nenáleží práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Zodpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitelem, se v tomto případě řídí ustanoveními obchodního zákoníku České republiky.
 5. Údaj „dostupnost“ zobrazený u produktové položky na nákupním portálu není možné interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze oznamovací, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží není možné kupujícímu předem ukázat, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávky a provést dodání zboží, třeba prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané prostřednictvím nákupního portálu je vždy limitované aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a doobjednání nebo dodání zboží po jeho vyprodání není možné, a to ani prostřednictvím jiné osoby.

 

Čl. IV

Objednávka zboží a předsmluvní informace

 1. Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasená (akceptovaná) prodávajícím v souladu s čl. III bod 8 VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Jakmile je objednávka akceptovaná prodávajícím postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě podle čl. VIII.
 2. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu oznamované a poskytované informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 S.z. Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami „odkliknutím“ příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl obeznámený s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží, jakož i cenu za jeho dodání ve smyslu čl. VII VOP.
 3. Zájemce realizuje právo na koupi zboží následujícím způsobem:
 1. registrací, a to tak, že se zájemce registruje na portálu www.nutiva.cz, následně zboží použitím tlačítka označeným „přidat do košíku“ vloží do virtuálního košíku a odešle objednávku,
 2. bez registrace, a to tak, že zákazník zboží přidá do košíku, v dalších krocích následně vyplní fakturační údaje a odešle objednávku na tvoje@nutiva.cz.
 1. Registraci kupujícího je možné vykonat před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinná vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v soulasu s čl. X a nasl. VOP a s podmínkami podle VOP. Tyto údaje je kupující povinný v případě jejich změny bezodkladně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, pokud jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označená znakem „*“. Kupující je povinný uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Neuvedením úplných, správných nebo pravdivých informací v rámci registračního konání nevzniká kupujícímu právo na uplatnění si nároku z reklamace z důvodu nedodání zboží v dodací lhůtě ani právo na odstoupení od smlouvy. V případě vzniku škody na straně prodávajícího tomuto vzniká právo na její náhradu. Úspěšný proces registrace je ukončený přidělením přístupového jména a hesla, zvláštní e-mail není posílaný. Kupující je povinný uchovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a bránit tak jeho zneužití.

 

Čl. V

Postup při objednávání zboží

 1. Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle produktových kategorií uvedených v levém produktovém menu, resp. kliknutím na zobrazené zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednávacích informací a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko „Zaplatit“. Jinak je oprávněný vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na „Pokračovat v nákupu“.
 2. Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího se skládá ze 4 kroků: a) výběr zboží, b) výběr způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsouhlasení obchodních podmínek, d) odeslání objednávky kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. V každém z těchto kroků postupuje kupující podle navigačních instrukcí. Kupující je povinný uvést úplné, pravdivé a správné údaje nutné pro správné doručení zboží. Kupující se povinný zkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.
 3. Aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, zprávě nebo e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP, na vztah vzniknuvší při použití nákupního portálu www.nutiva.cz je výslovně nepřípustná.
 4. Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, jestliže je doručená prodávajícímu a jestliže obsahuje všechny požadované údaje – název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací a fakturační adresu, e-mailový a/nebo telefonický kontakt na kupujícího.
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující „odklikl“ a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího a považuje je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím není možné završit bez vykonáního tohoto úkonu. Každé objednávce je přidělené evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující také číslo objednávky.
 6. Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena prodávajícímu na přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího odeslání prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázaný svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, a to v souladu s podmínkami VOP, a sice za předpokladu její akceptace prodávajícím. Po obdržení objednávky prodávající elektronicky potvrdí objednávku kupujícího, tj. informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací/přijetím objednávky prodávajícím podle čl. IV bod 1 VOP a nezakládá vznik jednotlivé kupní smlouvy.
 7. Na základě dohody stran a v souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena, pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdí a pokud současně zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu objednávku v uvedené lhůtě 15 dnů od jejího doručení akceptuje (tj. projeví souhlas s objednávkou) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním e-mailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, případně i skutečnost expedice zboží (v textu dále i „akceptace objednávky“). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle čl. V. VOP ve spojení s čl. VIII VOP. V elektronické zprávě, jejímž předmětem je akceptace objednávky kupujícího, jsou současně kupujícímu zasílány zákonem vyžadované informace pro spotřebitele, POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, případně odkaz v e-mailu na tyto informace a dokumenty. Aktivací tohoto odkazu v e-mailu se tyto informace a dokumenty kupujícímu zobrazí a kupující má právo si je i uložit nebo si dané dokumenty může stáhnout na adrese: https://www.nutiva.cz/obchodni-podminky/
 8. Změna v objednávce: nebude-li prodávající způsobilý z objektivních příčin akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 ze 4 položek nebude dostupná) nebo navrhne-li změnu jejího obsahu (druhu zboží, množství zboží apod.) či změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude kupující požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervovány pro kupujícího. Až akceptací (odsouhlasením) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v části, na kterou se ta která změna vztahovala, a návrh prodávajícího na změnu za neakceptovaný kupujícím.
 9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě podle čl. VIII VOP.
 10. Za účelem zajištění vysoké míry bezpečnosti a efektivity při provádění objednávek si prodávající vyhrazuje zvláštní právo, aby si mohl při neobvyklých objednávkách – objednávky s neobvykle vysokým množstvím kusů stejného zboží, objednávky s neobvykle vysokým množstvím kusů rozdílného zboží, provedení objednávek stejným objednatelem v nepřiměřeně krátkém čase, provedení objednávek rozdílnými objednateli v nepřiměřeně krátkém čase (v textu dále i „podezřelé objednávky“) – vyžádat od objednatele/kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, krátkou textovou zprávou nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede při podezřelé objednávce prodávajícím vyžádanou dodatečnou autorizaci požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před její akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) ruší od začátku.

 

Čl. VI

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud se zboží dodává odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední.
 3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 4. Zjistí-li prodávající před nebo po uzavření smlouvy okolnost spočívající v tiskové, systémové, lidské, dodavatelské nebo jiné vadě ohledně zboží, jeho ceny, dostupnosti, množství nebo možností jeho dodání, jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo není-li prodávající způsobilý dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené na nákupním portálu nebo z důvodů vyšší moci, bude o této skutečnosti informovat kupujícího. Prodávající i kupující jsou v kterémkoli z těchto mimořádných případů oprávněni před uzavřením smlouvy svou objednávku odvolat/zrušit (kupující), resp. ji odmítnout (prodávající). Nastane-li taková mimořádná okolnost po uzavření smlouvy, prodávající je oprávněný odstoupit od smlouvy do okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je také v uvedeném případě výskytu této mimořádné oznámené okolnosti oprávněný odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněný jednostranně odstoupit od smlouvy a/nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě, zjistí-li, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, se kterou prodávající komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).
 5. Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a v právních předpisech.
 6. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupujícího spotřebitele informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením – písemně, a tedy listinou zaslanou na adresu PUBLIX, s. r. o., se sídlem v ul. Moyzesova, č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868 nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace – e-mailem na adresu reklamace@nutiva.cz. Pro tento účel může kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněný na webovém sídle / nákupním portálu prodávajícího. https://www.nutiva.cz/obchodni-podminky/

Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli všechny platby, které je prodávající povinen vrátit podle právních předpisů. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující spotřebitel zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí.

 1. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy, přičemž úhrada plateb bude provedena stejným způsobem, jaký byl použitý při původní platbě kupujícím spotřebitelem (nebude-li zvlášť dohodnuto jinak, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků).
 2. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu sídla prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být doručeno zpět na adresu PUBLIX, s. r. o., Vysielač 484, Petrovany PSČ: 080 01, Prešov, IČ: 46 918 868, Slovenská republika, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, bude-li zboží odesláno zpět před uplynutím 14denní lhůty.
 3. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k zajištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 4. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 S.z.
 5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno kupujícím nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s VOP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na původní účet kupujícího spotřebitele.
 6. V případě vrácení poškozeného zboží používaného nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky. Tyto nároky je oprávněn si započíst oproti pohledávce na vrácení kupní ceny, s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad.
 7. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoli z následujících případů: a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen; b) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím; c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze.
 8. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout z následující adresy/linku: https://www.nutiva.cz/obchodni-podminky/

 1. Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.


Čl. VII

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumárně (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, není-li uvedeno, že jde o cenu bez DPH. Daň z přidané hodnoty je při dodání zboží a služeb uplatňovaná v souladu s právními předpisy.
 2. V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle čl. VIII a násl. VOP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, není-li dále uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen nést poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky příjemce.
 3. Cena se může změnit z důvodů zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží zjištěné v systému prodávajícího nebo zveřejněné na nákupním portálu u zboží. Kupující i prodávající je oprávněn zrušit objednávku, resp. odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku převzetí zboží), je-li kupujícímu oznámena změna kupní ceny některé položky v důsledku zjevné tiskové či jiné chyby týkající se ceny zboží.
 4. Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží (způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uvedený v objednávce s vyčíslením nákladů):
 • hotovostně při převzetí zboží (dobírka) – kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
 • hotovostně vkladem na účet prodávajícího před expedicí zboží – předem – kupní cena a náklady dopravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží,
 • bezhotovostně úhradou na účet prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky – kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží.
 1. Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená, přičemž kupující se dostává do prodlení s plněním povinnosti zaplatit kupní cenu ode dne, kdy takto uvedl nesprávný variabilní symbol.
 2. Splatnost kupní ceny:
  1. při zvolení bezhotovostní platby nebo při hotovostní platbě vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy ve smyslu čl. III bod 8 smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. VII. VOP; kupující je oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba se zaúčtuje jako záloha na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),
  2. při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.
 1. Cena za dobírku:
 • Dobírka je zpoplatněná nadstandardní služba – cena za dobírku 50Kč (s DPH)
 1. Cena při platbě předem (převodem na účet) nebo při platbě kartou:
 • ZADARMO
 1. Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby / způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronické komunikace.
 2. Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony ČR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je posílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím a záručním listem, není-li doručován zvláštní záruční list.
 3. Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 15 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení objednávky kupujícího nebo do 14 dnů ode dne od odmítnutí objednávky nebo odvolání objednávky, a to podle toho, které datum nastane dříve. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání, že je majitelem účtu a/nebo oprávněnosti přijetí peněžních prostředků. Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.
 4. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.
 5. Snížená cena zboží, které je v akci (označené „AKCE“), platí pouze do vyprodání zásob, a tudíž je omezena množstvím daného zboží v akci. Po jeho vyprodání (a pokud zákazník objednal větší množství) má prodejce právo nabídnout zákazníkovi stejné zboží v běžné ceně, pokud je tento dostupný na skladě. Zákazník má právo odmítnout takto nabízené zboží.

 

Čl. VIII

Dodání zboží, dodací podmínky a náklady na dodání zboží

  1. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne, kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem podle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky (výlučně na území zemí v Evropské unii) a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů uskutečnit. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Dodání zboží mimo EU nebo jiné osobě bez oprávnění k přijetí zboží není možné. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření, zda je tato osoba kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.
  2. Pokud nebudou při platbě převodem připsány peníze na bankovní účet do 3 pracovních dnů, objednávka bude automaticky stornována.
  3. Zboží dostupné SKLADEM – objednávka přijatá do 12.00 hod. v pracovní dny je expedována v tentýž den kurýrem.
  4. Zboží objednané na dobírku expedujeme ihned (pokud je zboží skladem a objednávka je přijatá do 12.00 hod v pracovní dny).
  5. Cena přepravních služeb Česká republika (ceny jsou uvedené s DPH)

 

 

Kurýr ČR

Hodnota objednávky od

Hodnota objednávky do

Od hmotnosti balíku

Do hmotnosti balíku

Cena včetně DPH

0Kč

2000 Kč

0 kg

2 kg

150 Kč

2000 Kč

 

0 kg

2 kg

0 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

2000 Kč

2 kg

5 kg

199 Kč

2000 Kč

 

2 kg

5 kg

0 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

2000 Kč

5 kg

10 kg

249 Kč

2000 Kč

 

5 kg

10 kg

0 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

2000 Kč

10 kg

15 kg

349 Kč

2000 Kč

 

10 kg

15 kg

149 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

2000 Kč

15 kg

20 kg

399 Kč

2000 Kč

 

15 kg

20 kg

199 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

jakákoliv

20 kg

30 kg

499 Kč

0 Kč

jakákoliv 

30 kg

40 kg

615 Kč

 

 

 

 

 

0 Kč

jakákoliv

40 kg

50 kg

745 Kč

 

Zásilkovna ČR

Hodnota objednávky od

Hodnota objednávky do

Od hmotnosti balíku

Do hmotnosti balíku

Cena včetně DPH

0 Kč

2000 Kč

0 kg

5 kg

99 Kč

2000 Kč

 

0 kg

5 kg

0 Kč

 

 • při nákupu zboží do 10 kg a nad 2000 Kč v rámci ČR je DOPRAVA ZDARMA!
 • při nákupu zboží nad 10 kg a nad 2000 Kč je cena doprav upravována dle aktuálního ceníku dopravce.

 

  1. Vydání zboží kupujícímu je možné pouze tehdy, je-li zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce/doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce/doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Kupující nabývá vlastnictví zboží až po zaplacení kupní ceny zboží, ceny přepravy a následném převzetí zboží.
  2. Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portálu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností.
  3. Za účelem efektivity dodání zboží pro kupujícího si vymezuje prodávající zvláštní právo změnit kupujícím v objednávce vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízený způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně nebo prostřednictvím prostředků dálkové komunikace informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. VI bod 4 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.
  4. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn dodat zboží i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (tj. více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).
  5. Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba jsou oprávněni avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující souhlasí s tím, že prodávající poskytne údaje kupujícího přepravní/spediční společnosti nebo doručovateli za účelem řádného a včasného dodání zboží a informování o jeho dodání. Kupující je povinen být osobně přítomen na jím v objednávce uvedeném místě dodání zboží nebo je povinen zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží ve smyslu čl. VII bod 5 VOP, jinak je v prodlení s plněním povinnosti převzetí zboží.
  6. Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci / doručovateli / spediční firmě svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího/přepravce, který na dodacím listu uvede důvod nedodání zboží.
  7. Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit nárok na náhradu všech nákladů souvisejících s opětovným doručením zboží, jakož i s jeho uskladněním a ostatními náklady, které mu v této souvislosti vznikly.
  8. Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.nutiva.cz. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.
  9. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky, zejména počet transportních balení (balíků/zásilek). V případě jakýchkoli zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto vady neprodleně, nejpozději do 12 hodin, písemně oznámit dopravci i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu vyznačit všechna zjevná poškození zásilky a porušenost obalu. Pokud je transportní balení opatřeno originální páskou, která je poškozená, nebo je zjištěno jiné narušení obalu balení či zásilky nebo neoprávněné otevření zásilky, je kupující povinen zásilku od přepravce/doručovatele nepřevzít. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušená. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazně neprokáže opak.
  10. Poškození zboží oznámí kupující prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem. K dodatečným nahlášením mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží nebude prodávající přihlížet.
  11. Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce/doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.

 

Čl. IX

Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád

 1. Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitelem a/nebo na osobu, která nakupuje zboží za účelem podnikání, a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními § 422 a násl. obchodního zákoníku.
 2. Prodávající vyřizuje reklamace, jejichž účastníkem je kupující spotřebitel v souladu s právními předpisy Slovenské republiky.
 3. U všech výrobků kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku.
 4. Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenské republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 5. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodborným nebo nesprávným uskladněním.
 6. Kupujícímu zaniká záruka i v případě, je-li odstraněna plomba ze zboží nebo bude-li proveden zásah do zboží.
 7. Kupující může uplatnit reklamaci osobně na adrese: PUBLIX, s. r. o., Nutiva výdajné miesto,Vysielač 484, Petrovany, 082 53, Prešov, Slovensko předložením zboží a dokladu o koupi.
 8. K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelný originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a podrobně uvede popis vady a způsob, jakým se vada navenek projevuje. Zboží má být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím.
 9. Prodávající při uplatnění reklamace vydá spotřebiteli potvrzení. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.
 10. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to umožňuje povaha věci. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 11. Prodávající vydá doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a právními předpisy. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že doklad o uplatnění reklamace a vyřízení reklamace bude doručen kupujícímu v souladu s právními předpisy. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy či dokladu o ukončení reklamačního řízení převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží za nové zboží nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.
 12. Nepřevezme-li si kupující věc ve lhůtě 30 dnů od vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo nepřevezme-li si ho ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 5 Kč za každý den uskladnění.
 13. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě že:
 • se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo na to, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu, resp. má právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže;
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit;
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.
 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.
 2. U většiny potravin je vyznačena doba minimální trvanlivosti. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu kosmetických výrobků, jejichž minimální trvanlivosti přesahuje 3 měsíce. U těchto výrobků se uvádí údaj o době, po kterou je možné výrobek po otevření používat, aniž by došlo k újmě spotřebitele. Tato informace je vyznačena symbolem otevřené nádobky na krém a údajem o době (v měsících nebo letech). U drogerie jsou uváděné šarže.
 3. Orgán dozoru pro e-shop: Inspektorát SOI Košice, Vrátna 3, 043 79 Košice, tel.: 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk

 

Čl. X

Ochrana osobních údajů

 1. Obchodní společnost PUBLIX, s. r. o., se sídlem v ul. Moyzesova, č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 31004 / V jako prodávající zpracovává osobní údaje, které kupující na nákupním portálu www.nutiva.cz zadal nebo poskytl při vzájemné komunikaci či při registraci ve smyslu obsahu čl. IV bodu 3 VOP.
 2. Prodávající je provozovatelem informačního systému osobních údajů dle zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (v textu dále i „ZoOOÚ“).
 3. Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně datum nebo rok narození. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • identifikace kupujícího jako smluvního partnera pro plnění smlouvy realizované přes nákupní portál, správné doručování písemností a zboží, realizace a zavedení předsmluvních vztahů,
 • identifikace kupujícího pro účel uskutečnění vyvolaných jednání o změně nebo ukončení smlouvy,
 • plnění povinností stanovených zákonem a obecně závaznými právními předpisy SR, zejména podle zákona o DPH.
 1. Právním základem zpracování osobních údajů je ZoOOÚ, jiný obecně závazný právní předpis a/nebo souhlas kupujícího podle ZoOOÚ. Tyto údaje a souhlas poskytuje kupující dobrovolně. Bez poskytnutí těchto údajů není možné provést nákup, doručit zboží a není možné vystavit ani doručit doklad o nákupu. Kupující poskytuje souhlas a prodávající informuje kupujícího, že poskytnuté osobní údaje mohou být:
 • poskytnuty třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem přípravy, plnění a kontroly smlouvy, plnění práv a povinností,
 • zpřístupněny příjemcům, kteří se podílejí na přípravě či realizaci nákupní objednávky, na přípravě či realizaci informačních zpráv na základě souhlasu poskytnutého kupujícím,
 • v nezbytném rozsahu zveřejněny na našich provozech, informačním letáku a/nebo na portálu výlučně, bude-li kupující výhercem v soutěži/akci.
 1. Kupující uděluje souhlas i se zpracováním poskytnutých údajů, které nemají povahu osobních údajů.

 

Poučení:
Jako dotčená osoba má kupující práva zejména podle § 28 a jiné ZoOOÚ. Na základě písemné žádosti doručené na adresu prodávajícího má kupující právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o kupujícím zpracovávané, a nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů kupujícího, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez souhlasu kupujícího, a žádat jejich likvidaci. Pokud má prodávající povinnost poskytnout a/nebo doručit kupujícímu povinné informace a pokud tato povinnost není splněna formou zveřejnění ve VOP, registrací vyjadřujete souhlas, aby se kupujícímu tyto informace poskytli formou e-mailové nebo sms zprávy na poskytnutý kontaktní údaj, resp. jiným vhodným způsobem.

 

Prohlášení:
„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodní společnosti PUBLIX, s. r. o., a nebudou poskytnuty třetím osobám, pokud ve VOP není uvedeno jinak. Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu www.nutiva.cz, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.“

 

Poučení:

Prostřednictvím služby zasílání novinek e-mailem můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: „tvoje@nutiva.cz“ nebo na uvedené adrese PUBLIX, s. r. o., se sídlem v ul. Moyzesova, č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868.

 

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci (e-mailovou, textovou i písemnou) a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let ode dne uzavření té které kupní smlouvy (v textu dále také jako „archivovaná smlouva“).
  2. Kupující bere na vědomí, že archivovaná smlouva tomuto není dostupná.
  3. K uzavření smlouvy je nabízený český jazyk.
  4. Kupující je oprávněný podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle smlouvy, VOP a právních předpisů.
  5. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy ČR, VOP a smlouvou.
  6. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mailu a/nebo sms zprávy) na e-mailovou adresu uvedenou v čl. II bod 1 VOP, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo sms zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nevyzvedl. Zásilka se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozený důkaz. Oznámení doručované prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby GEIS Slovakia –budou považovány za doručené momentem převzetí smluvní stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele / kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout, jakou formou a ve kterých případech bude touto formou komunikovat s kupujícím (sms nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).
  7. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a/nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost na ostatní ustanovení smlouvy a/nebo VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.
  8. Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Košicích pro Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.
  9. Rozhodným hmotným a procesním právem (Governing law) je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy ve Slovenské republice podle práva SR.
  10. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo je dle vlastního uvážení rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a „odkliknutím“ tlačítka s označením souhlas se zněním VOP na www.nutiva.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 S.z, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. XI VOP) a považuje je za součást smluvního vztahu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz